Ordinær Generalforsamling 2021

24. maj 2021

Grundet den Covid-19 situation som landet stadig befinder sig i, har en enig bestyrelse vedtaget at afholde årets generalforsamling som enkelt beretning, vedlagt et godkendt regnskab, hvor de normale punkter bliver behandlet og lagt ud på foreningens hjemmeside.

Vi ved at det er på kant med vedtægterne, men ingen vedtægter har taget højde for Covid-19, så betragter det som Force majeure. Skulle der fremkomme et krav fra et medlem vil vi naturligvis hurtigst muligt planlægge og afholde en ”normal” generalforsamling. Denne vil grundet Covid-19 og smittesporing blive med tilmelding.

Valg af dirigent.
Ikke nødvendigt grundet dette skriv.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
Det har været et roligt år, og dog …

 • Vi har givet tilbud på antennenet og stikledninger mv. til et nyt byggeri med 72 boliger ved Degnesvinget (ved Præstebakken) men det blev ikke antaget, og vi fik ingen begrundelse fra bygherre.
 • Vi er dog med i den seneste byggemodning af 29 boliger på Provstevejen (ved Præstebakken) med etablering af antennenet, men der bliver hård konkurrence til fibernettet i området.
 • Vi har kunnet mærke konkurrencen ved, at der ikke kommer så mange tilmeldinger af medlemmer i de seneste og nyeste boligområder i Grejs Søpark, Jens Ussings Vej og Niels Bidsteds Vej.
 • Vi har ikke ligefrem en nedgang i antal medlemmer men vi har ikke nye tilslutninger og ligger ret stabilt med omkring 295 medlemmer med TV-pakke og omkring 35-40 medlemmer med InternetOnly (kun bredbånd).
 • Vi har gennemført en kampagne over hele byen med tilbud om hurtigt internet, det har dog ikke givet noget særlig resultat, selvom vi har skarpe priser
 • Vi har gennem 2020 haft en del drøftelser med YouSee om forskellige tilbud, med henblik på at kunne konkurrere i forhold til fiberselskaberne, men ikke mødt den store velvilje til at komme med konkurrerende tilbud på internet eller TV.
 • Vi kører nu med kvartals opkrævning af kontingent og har gjort det over et års tid – det er blevet godt modtaget.
 • Prisstigningerne har været moderate på kontingentet 5 – 9 % nogenlunde svarende til de prisstigninger YouSee og COPYDAN kommer med.

Beslutninger truffet af bestyrelsen, som generalforsamlingen skal orienteres om.
Vi vil formentlig ikke deltage i flere udvidelser med boliger i byen, da konkurrencen til fibernettet i Grejs er så stor at vi ikke kan holde penge på det, så vi må erkende, at vi for første gang i antenneforeningens historie er nået til en stagnation.
Bestyrelsen er bevidst om, den udfordring, at vi er nødsaget til at få en dækning af vores anlægsudgifter i nye områder og de nyeste boligområder, så nye medlemmer skal betale et tilslutningsbidrag. Vi er oppe mod, at fiberselskaberne tilslutter adresser gratis gennem kampagner. Den konkurrence kan vi ikke matche. Vi har som forening slet ikke økonomi til at gå ind i den konkurrence, som de store selskaber har. Man jo så også diskutere, om det er fornuftigt at vi anlægger et antennenet lige ved siden af et fibernet.

Aflæggelse af regnskab.
Se regnskabet her
Der er følgende bemærkninger til regnskabet:

 • Årsregnskabet ”mangler” medlemsopkrævning for 1. kvartal 2020 da den er med på regnskabet for 2019, hvor vi havde årsopkrævning, dvs. frem til 31. marts 2020. Men samtidig er der betalt COPYDAN for 1. kvartal 2020, da vi er overgået til kvartalsafregning med Verdens-TV/COPYDAN organisationen.
 • Fra 1. april 2020 gik vi over til kvartalsopkrævning af kontingent hos medlemmerne. Denne overgang gør naturligvis, at indtægterne falder voldsomt pga. manglen af indtægter fra 1. kvartal, men også ændringer i TV-pakker og tilslutninger betyder en del for omsætningen.
 • Som det kan ses af konto 3610 Betalingsservice bevirker kvartalsopkrævningen dermed øgede udgifter til opkrævning via Nets Betalingsservice.
 • Konto 4630 COPYDAN er blevet lidt mindre dels fordi vi er gået over til kvartalsafregning og dels pga. ændringer i pakkesammensætning
 • Periodeafgrænsede ydelser, konto 5660, er stor fordi der ligger skyldige programafgifter for 1. kvartal 2021 samt skyldig udgift til vores nyeste anlægsprojekt for 29 nye grunde ved Præstebakken, Provstevejen.
 • Langvarige tilgodehavende, svarende til hensættelser, konto 5670 og konto 6843 tilgodehavender er Gigabit-projektet med youSee, som vi først kan nedskrive fra 2021 (efter 4 år fra 2017, hvor kontrakten blev indgået). Gigabit projektet var en omfattende renovering og opgradering af vores netværk.
 • Regnskabet er godkendt uden bemærkninger af foreningens 2 revisorer.

Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Ingen, grundet dette skriv.

Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift.
Allerede i december 2020 havde vi de nye priser fra youSee som ville være gældende fra 1. januar 2021. Derfor havde vi også vores priser klar, og de blev ligeledes indført pr. 1. januar 2021. Se priserne her: https://grejsantenne.dk/foreningen/kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
Axel Nørr og Anders Havreballe er på valg, og modtager begge genvalg.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Anne Frydensberg og Michael Boné er begge på valg og modtager genvalg.

Eventuelt.
Ingen, grundet dette skriv.

Vi takker for jeres forståelse, og håber at generalforsamling i 2022 bliver helt som vi kender den fra tidligere.

Bestyrelsen
Grejs Antenneforening

TV | Internet | Telefoni | Info kanal | Tekst-TV

Copyright © Grejs Antenneforening