Skip to main content

Referat af generalforsamling 2023

8. marts 2023

Referat af ordinær generalforsamling i Grejs Antenneforening

Afholdt tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter – lokale Nord
Referat v/Axel Nørr.

Deltagere: 6 medlemmer af foreningen samt 3 bestyrelsesmedlemmer: Finn Moesborg, Jan Petersen og Axel Nørr. Anders Havreballe er sygemeldt.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
  3. Beslutninger truffet af bestyrelsen, som generalforsamlingen skal orienteres om.
  4. Aflæggelse af regnskab.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
  6. Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent.
Niels Hellmund blev valgt efter forslag fra bestyrelsen. Thorkild Bech som eventuel stemmetæller. Generalforsamlingen var rettidigt indvarslet med opslag 2. februar 2023 på foreningens hjemmeside og ved annonce i Tørring-Folkeblad den 15. februar 2023.

Ad 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
Formanden Finn Moesborg aflagde beretning. Der henvises til hans skriftlige beretning, som er vedlagt som bilag til referatet.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3. Beslutninger truffet af bestyrelsen, som generalforsamlingen skal orienteres om.
Bestyrelsen ønsker at gennemføre en fornyelse af foreningen, en rebranding, som kan fjerne noget af det lidt gammeldags eller støvede præg, som vi en opfattelse af, særlig blandt yngre medlemmer. Bestyrelsen vil have fokus på, hvordan vi bedre kan fremvise og markere vores produkter lige fra TV-pakker og BlandSelv, over internet til streamingtjenester. Især streaming tjenester er interessant. Vi ønsker at få professionel hjælp til rebrandingen af en sagkyndig i reklame og markedsføring. Vi kan måske få hjælp hos en der er bosat i Grejs. Vi har ikke sat et fast beløb af til bistanden, men vil bruge pengene ansvarligt.
Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen kan arbejde videre med projektet som foreslået.

Ad 4. Aflæggelse af regnskab.
Axel Nørr aflagde regnskabet for året 2022. Regnskabet blev gennemgået og kommenteret kontovis i den opstilling, som regnskabet er lavet i.
Vedr. omsætningen og anlægsudgifter.
Der blev forklaret om indtægterne fra kontingenterne, hvor COPYDAN bogføres særskilt, da den er momsfri.
Indtægter og udgifter til pakkeskifter og lukning/genåbning af tilslutninger viser vores princip om, at bestyrelsen ikke selv rører ved vores anlæg, men har valgt at lade Dansk Kabel-TV udføre skifterne i anlægget, og det koster en fast pris. Ved pakkeskifter til BlandSelv, fra fuldpakke eller mellempakke ned til grundpakken, er der konstateret et problem for medlemmer, der har flere fjernsyn. Efter pakkeskiftet kan man kun modtage grundpakken på de andre TV i husstanden. Det er ellers noget vi har informeret om mange gange. Det blev understreget, at ved BlandSelv skal der skiftes ned til grundpakken, fordi man får grundpakken + et antal point til at skifte programmer med i TV-boksen. Hvis ikke vi skiftede ville man både have adgang til at skifte programmer med point antallet og til de programmer, der ligger i fuldpakke eller mellempakke, og det har man ikke rettigheder til.

Vi har ikke nogen særlige anlægsudgifter mere, da vi ikke er med i de nye byggeområder i byen, fordi der anlægges fibernet af andre forsyningsselskaber.

Vedr. driftsudgifter.
De store poster her er udgifterne til programafgifter til YouSee, der jo modsvarer kontingentindtægterne. Kontingenter opkræves kvartalsvis ved at sende opkrævningerne til Betalingsservice, så kontingentet kommer på medlemmets betalingsoversigt eller får en regning. Det giver en udgift i regnskabet. El-udgifterne er steget til over det dobbelte i forhold til tidligere år.  Der blev oplyst om netbank forsikring af vores bankkonti, udgifter til ny PC-arbejdsstation til kassereren og udgifter til gave til formandens runde fødselsdag.

Vedr. øvrige poster i aktiver og passiver.
Vi har en større skyldig udgift til YouSee/Dansk Kabel-TV på GigaBit-opgraderingen, som efter aftale nedskrives af YouSee i løbet af de næste år til saldo 0 kr. i 2026. Vi har derfor oprettet en spærret konto som reserve, hvis beløbet skulle blive opkrævet, men det regner vi ikke med. 

Der er blevet opkrævet et større beløb i negativ rente i årets løb, svarende til hvad der har været et almindeligt vilkår som bankkunde.

Regnskabets resultat blev et overskud på kr. 123.227, - og egenkapitalen landede på kr. 1.678.916, -. Regnskabet er tidligere godkendt af foreningens revisorer, som fandt det i orden.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift.
Axel Nørr gennemgik beregningen af kontingenterne for de 3 TV-pakker og InternetOnly.
For alle 4 produkter opkræves et foreningsbidrag til foreningens drift. For TV-pakkerne opkræves desuden en programafgift og COPYDAN for den enkelte pakke. Disse satser er stort set en gennemfakturering af priserne fra YouSee og COPYDAN.

Foreningsbidraget er sat ned i 2023 for at imødegå prisstigninger. Men priserne på TV-pakker og COPYDAN-satserne fremviser alligevel en samlet mærkbar prisstigning. Det blev markeret, at der er noget forkert i, at foreningen skal nedsætte sit driftsbidrag, mens de andre sætter priserne op. Det er især grundpakken, der har fået en kraftig stigning på ca. 15 %.  Det blev bemærket, at vi har sagt, at vi er de billigste, men det ser ikke ud til det passer helt med de her stigninger. Til det kunne det konstateres, at på den ene side kan vi ikke gøre noget ved de nævnte prisstigninger, som pålægges af YouSee og COPYDAN - på den anden side er YouSee TV-boks blevet gratis nu, og desuden er der meget billigere internet tilbud i gang til medlemmerne - i forhold til andre udbydere.

Det blev bemærket, at dagsorden punktet ikke svarer til virkeligheden, fordi de nye priser gælder og opkræves allerede fra 1. januar 2023. Det er et af de steder, hvor vedtægterne bør ændres.

Tilslutningsafgiften ved nye tilslutninger er af bestyrelsen tidligere fastsat til at være gratis, mens der tidligere blev opkrævet kr. 6.000 inkl. moms. Det har været en vanskelig beslutning for bestyrelsen i forhold til, at mange medlemmer tidligere har betalt afgiften. Men vi fandt det nødvendig at sætte det til nul af hensyn til konkurrencen til fibernettet i byen, hvor der er tilbudt gratis tilslutninger af stikledning.  

Generalforsamlingen godkendte kontingentet og tilslutningsafgiften.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
Axel Nørr og Anders Havreballe blev genvalgt til bestyrelsen. Det blev bemærket, at Anders er sygemeldt pt., men vi regner med, at han kommer tilbage i bestyrelsen. Der blev ikke valgt en suppleant.

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Anne Frydensberg blev genvalgt. Den anden revisor, Michael Bone er ikke på valg i år, men til næste år. Thorkild Bech blev valgt som suppleant for det næste år.

Ad 9. Eventuelt.
Der blev drøftet forskellige emner omkring streaming, TV-boks og andre forhold.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Bilag. Formandens beretning til generalforsamlingen

VELKOMMEN – til den 50. generalforsamling i Grejs Antenneforening

Aldrig har der sket så meget i denne branche, som der gør nu.

Bland selv, Kanaler som åbner og lukker, Streamings tjenester som popper op, slår sig sammen og forsvinder igen. Den ene kampagne på Internet og mobil telefoni efterfulgt af den anden. Der er nok at se til, og holde øje med, for en forening med 4 frivillige bestyrelsesmedlemmer.

Fordelen er dog – at vi er en lokal medlemsejet forening, som ejer vores egen digitale infrastruktur. Vi skal ikke lave profit eller afkast til aktionærer, og de fordele, vi kan forhandle os til, kommer vores medlemmer til gode.

Vi har en stor styrke i at samarbejde med de andre lokale antenneforeninger i TUK-NET, da vi sammen kan forhandle os til bedre priser og forhold. Det er i år 20 år siden at TUK-NET gik i luften. Den 27. oktober 2003 sendte vi første gang fra hovedstationen i Ølholm.

Hvem er medlemmerne? Det er jer der er til stede her, samt andre familier i de 304 husstande som p.t. er tilsluttet. Så en lille, men forventet tilbagegang.

Tendensen går mod ”mindre” pakke – og mere Bland Selv og internet only. Derfor har vi også lavet gode aftaler med YouSee. Prisen på Internet er sænket, så de fleste familier kan spare 600,-/år TV-boksen er nu gratis med i TV-pakkerne, og det gør det nemmere at skifte til BlandSelv. (360kr/år).

For at fortælle om dette lavede vi d. 7. februar et Event med YouSee her i Kulturcenteret, hvor der blev tegnet og fortalt om disse løsninger. NY SLIDE.

Jeg ved at nogle har haft nogle uheldige oplevelser med YouSee i forbindelse med en ændring til BlandSelv. Det beklager vi, og vi melder tilbage til YouSee hver gang det sker, så de kan blive bedre.

Sikkerhedspakke
Vi kommer til at lægge en sikkerhedspakke på modemmet, som dækker alle de enheder, der er tilkoblet husets netværk. Alle vores telefoner, tv, tablets, og pc’er, samt robotplæneklipperen, køleskabet, kaffemaskinen, robotstøvsugeren, vaskemaskinen, overvågningen, og hvad der ellers kan kobles på netværket, sikres imod uautoriseret adgang, så længe det har forbindelse til husets router. Jeg har deltager sammen med en del andre antenneforeninger landet over i en BETA test af produktet, som forventes indført i andet kvartal. Det virker lovende.

En gang imellem er der ”brok” på facebook gruppen ”Opslagstavlen” hvis Netflix laggede eller der er lignende problemer.

Grejs Antenneforening leverer signalet rundt i byen til jeres standere i fortovet. Det er lige blevet gennemgået i efteråret og vi har et optimalt signal. Hvad der sker fra standeren, ind på grunden og rundt i huset er ejerens eget ansvar.

Problemet bliver ikke løst af at skrive det på facebook, men fejlmeld gerne til Dansk kabel tv, hvis det er tv eller youSee hvis det er Internettet. Vi har en servicekontrakt til det samme. Det er gratis at få lavet en måling i standeren, og ved første stik i hjemmet. Hvis din stikledning er beskadiget, så kan du få en ny uden beregning. Der kommer en tekniker ud og monterer den i standeren og i første stik i huset uden beregning. Du skal blot selv grave den ned.

Vi er, som resten af befolkningen, udfordret på strømprisen.
Vores opgradering har givet flere komponenter som kræver strøm, og derfor vil I se et større forbrug i regnskabet. Vi kunne slukke i nogle timer hver dag, men…

Derudover stiger prisen på sportsrettigheder, og derfor stiger TV-kanaler med meget sport også voldsomt i pris. Næste år er den danske superliga i udbud og der er lagt op til at det er en enkelt tv-station der kan købe den for de næste 5 år. Det er sikkert Viasat som vil sætte sig på den og så kan vi forvente at de kanaler stiger yderligere i pris. Men vi er glade for, at landsholdsfodbolden er tilbage på TV2, så vi den danske nationalsport med VM i fodbold og håndbold er tilbage på TV2 og DR.

Konflikten mellem Discovery og Yousee er IKKE løst, og derfor ingen Discovery i vores udbud. Dog skal siges, at Discovery og HBO MAX har fusioneret, så måske vi får nogle discovery kanaler og programmer tilbage på sendefladen igen?

Hængepartier fra sidste år
Vi skal have vores vedtægter justeret. I vil se senere at vi har et punkt som hedder ”Fastsættelse af kontingent”. Det giver dog ingen mening da prisstigninger kommer fra Yousee pr. 1. januar, og det bliver vi nødt til at følge. Vi har heller ikke fejret vores 50-års jubilæum endnu. Det vil jeg snakke om under næste punkt på dagsordenen.

Vores hjemmeside løbende opdateret med nyheder.
Nyhedsmails bruges hvis det er store nyheder og SMS-service kan benyttes ved nedbrud. Til slut en tak til bestyrelsen for året der er gået. Uden jer (og medlemmerne) havde vi ingen antenneforening.

TAK FOR ORDET
Finn Moesborg - 07.03.2022